Privacy policy

LD Hoefverzorging is gevestigd aan de Looiseweg 70, 6595PC te Ottersum (Nederland) en is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring zoals deze per 1 juni 2021 van toepassing is. 

Contactgegevens 

LD Hoefverzorging I ld-hoefverzorging.nl I hoefbalans.nl Ihoefrevalidatie.nl  

Looiseweg 70 I 6595PC I Ottersum (Nederland) I 06 34318483 

De heer L.M. Denkhaus is de Functionaris Gegevensbescherming van LD Hoefverzorging. Hij is te  bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken 

LD Hoefverzorging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de  persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Eventueel: Bedrijfsnaam, BTW nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan  betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over  kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan  contact met ons op via [email protected]; dan verwijderen wij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij  nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming. 

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)  gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren  totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons  aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke  administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren; deze  gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben  echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht  hebben vervaardigd. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden van derden die  persoonsgegevens (kunnen) verwerken zijn: 

 • Onze hostingpartij (email / webhosting);
 • webdesigner / support (ontwikkeling website, debuggen en support);
 • payment processors (het verwerken van betalingen);

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken technische en functionele cookies, en ook analytische cookies die geen inbreuk maken  op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt  opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk  voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website  naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee  onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen  dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via  de instellingen van je browser verwijderen. 


Google Analytics cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website  gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te  geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te  gebruiken voor andere Google diensten. Er worden geen IP-adressen verzameld. De gegevens zijn  geanonimiseerd. 

Het hoofdzakelijke doel van onze cookies is om jou een goede shopervaring te geven. 


Ingesloten inhoud van andere websites 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen  insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met  ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb  je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door  jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van  jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart doorgestreept / geheel onleesbaar. Dit ter bescherming van je  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn  aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ld hoefverzorging.nl 

Voorbeelden van deze maatregelen zijn: 

 • SSL/TSL encryptie (alle gegevens die via de website worden verzonden worden versleuteld waardoor  ze niet te onderscheppen zijn)
 • Regelmatig update en beheer protocol (de webwinkelsoftware wordt regelmatig geüpdatet en  bijgewerkt om beveiligingslekken te voorkomen)
 • Wachtwoordbeleid: Wij verplichten gebruikers om sterke wachtwoorden te gebruiken indien ze een  account aanmaken
 • Virusscanners en firewalls
 • Maatregelen die we uit extra veiligheidsoverweging niet bekend maken 

Wijzigingen in het Privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter  altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij  reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail  op de hoogte. 


Contactgegevens 

LD Hoefverzorging 

Looiseweg 70 I 6595PC I Ottersum (Nederland) 

Telefoonnummer I 06 34318483 

E-mailadres I [email protected] 

KvK-nummer I 56446810 

Btw-identificatienummer I NL002459551B96

Winkelwagen0
Er zijn geen producten
Verder winkelen