Algemene voorwaarden LD-Hoefverzorging

Definities
 1. Opdrachtnemer: LD-Hoefverzorging, gevestigd te Looiseweg 70, 6595PC Ottersum onder KvK nummer 56446810.
 2. Klant: degene met wie opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: opdrachtnemer en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens opdrachtnemer.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze overeenkomst als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
 1. Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Offertes zijn 30 dagen geldig.
 2. Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert voor haar producten of diensten, op haar website(s) of anderszins kenbaar gemaakt, kan opdrachtnemer te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot dienstverlening wordt door opdrachtnemer vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor dienstverlening door opdrachtnemer een totaalbedrag zijn overeengekomen, betreft dit altijd een richtprijs tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. LD- Hoefverzorging is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient opdrachtnemer deze afwijking tijdig te onderbouwen richting klant.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs, vermeerderd met 10%, uitkomt.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Klant heeft het recht de overeenkomst (opdracht of levering) met opdrachtnemer op te zeggen indien klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is opdrachtnemer gerechtigd over het totaalbedrag 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat klant in verzuim is en waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer klant in verzuim is, is klant buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer.
 3. Incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer klant niet tijdig betaalt, mag opdrachtnemer haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de betaling van klant, zijn vorderingen van opdrachtnemer op klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtnemer weigert, ontslaat dat klant niet van diens financiële verplichting jegens opdrachtnemer.

Opschortingsrecht

Klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening

Klant doet afstand van het recht om een schuld aan opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op opdrachtnemer.


Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Op de website(s) wordt aangegeven of een product of dienst op leverbaar is. Als een product of dienst niet leverbaar is, zal opdrachtnemer aangeven wat de actuele levertijd is.
 2. Levering vindt plaats bij opdrachtnemer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling (schuldeisersverzuim) kan klant een verlate levering niet aan opdrachtnemer tegenwerpen.

Levertijd
 1. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven klant bij een overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat het (online) bestelproces volledig is afgerond en klant daarvan een (online) bestelbevestiging heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van levertijd geeft klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding tenzij opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Feitelijke levering

Klant dient er zorg voor te dragen dat feitelijke levering van de door klant bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Verpakking en verzending
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient klant hiervan per omgaande melding te maken bij expediteur/bezorger. Reclamatie bij opdrachtnemer dient binnen 24 uur en goed gedocumenteerd te geschieden.
 2. Indien klant zelf voor transport van een product zorgt, dienen eventueel zichtbare beschadigingen aan product of verpakking voorafgaand aan het vervoer gemeld te worden aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
 1. Klant verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade alsook diefstal: – zaken van opdrachtnemer die bij klant aanwezig zijn; – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. Klant overhandigt op eerste verzoek van opdrachtnemer de polissen van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze door opdrachtnemer enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Ruilen
 1. Ruilen is altijd mogelijk mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur;
  2. Het product wordt teruggebracht/-bezorgd in de originele verpakking c.q. met de nog originele aangehechte (prijs)kaartjes;
  3. Het product is nog niet gebruikt.
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen, op maat gemaakte of voor klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst
 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk en in overleg met klant) te laten verrichten door derden.
 3. Uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van het overeengekomen voorschot door klant.
 4. Klant is ervoor verantwoordelijk dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien klant er niet voor heeft gezorgd dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van klant.
 6. Als opdrachtnemer door extreme weers- of omgevingsomstandigheden de overeenkomst niet kan uitvoeren, zal opdrachtnemer met klant een alternatieve datum overleggen.

Informatieverstrekking door klant
 1. Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en wijze beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien klant dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 4. Stelt klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer redelijkerwijs te wensen informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van klant.

Vrijwaring

Klant vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten.


Klachten
 1. Klant dient een door opdrachtnemer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op tekortkomingen. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 24 uur aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Beantwoordt en geleverd product of een verleende dienst niet aan wat klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dan dient klant opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 1 maand na constatering van tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. Klant stelt indien door opdrachtnemer gewenst het product beschikbaar voor onderzoek in de staat waarin klant het heeft ontvangen.
 5. Klant dient aan te kunnen tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan opdrachtnemer niet gehouden worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Het indienen van een klacht ontslaat klant niet van diens financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer.

Ingebrekestelling
 1. Klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 2. Klant is ervoor verantwoordelijk dat een ingebrekestelling opdrachtnemer daadwerkelijk en tijdig bereikt.
 3. Herstelperiode gaat in na ontvangstbevestiging door opdrachtnemer. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als opdrachtnemer een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtnemer
 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die klant lijdt indien er sprake is van aantoonbare opzet of roekeloosheid door opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, besterft dat slechts directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website(s) en in andere uitingen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van klant op schadevergoeding van opdrachtnemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek.


Recht op ontbinding
 1. Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien de bijzondere aard, of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat opdrachtnemer in verzuim is.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met klant te ontbinden, indien klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien opdrachtnemer kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van klant niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, of telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor opdrachtnemer een of meer verplichtingen jegens klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat opdrachtnemer hier weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Opdrachtnemer is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen in onderling overleg de en dienovereenkomstig de overeenkomst aan.


Wijziging algemene voorwaarden
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer verplicht zich bij wijziging van de algemene voorwaarden deze opnieuw aan klant kenbaar te maken ingeval van lopende overeenkomsten.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met klant bespreken.
 4. Klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
 1. Rechten van klant uit een overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtnemer.
 2. Deze bepaling geldt als een geding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid twee, van het Burgerlijk wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat opdrachtnemer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt bedoelde.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 maart 2021 te Ottersum.

Winkelwagen0
Er zijn geen producten
Verder winkelen